Regulamin sklepu

Sklep internetowy www.totwojczas.com.pl, dostępny pod adresem internetowym www.totwojczas.com.pl, prowadzony jest przez Ewę Skrzypczak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ewa Skrzypczak To Twój Czas, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9820353452, REGON 101322168

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają, co następuje:


 1. To Twój Czas– firma  z siedzibą w Górkach Małych (95-080) przy ul. Szczukwińskiej 23a, NIP 9820353452,

 2. Cookies – małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez zdefiniowany w pliku Cookies czas (użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia) a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu połączenia z Serwisem. Zasady wykorzystywania Cookies zostały opisane w odrębnej Polityce prywatności;

 3. Polityka prywatności – odrębny dokument regulujący ogólne zasady przetwarzania danych osobowych oraz działania Serwisu, w tym strony www.totwojczas.com.pl oraz zasady wykorzystywania Cookies, dla wszystkich odwiedzających Serwis, niekoniecznie będących Użytkownikami;

 4. Regulamin – niniejszy regulamin;

 5. Serwis – serwis internetowy TOTWÓJCZAS działający pod adresem www.totwojczas.com.pl

 6. Umowa Na Korzystanie Z Serwisu – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Ewą Skrzypczak To Twój Czas w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie której Centrum świadczy Użytkownikowi Usługi Serwisu, a Użytkownik korzysta z Serwisu;

 7. Umowa- umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a  Ewą Skrzypczak To Twój Czas w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie której Ewą Skrzypczak To Twój Czas świadczy Użytkownikowi Usługi;

 8. Usługi – świadczone przez Ewą Skrzypczak To Twój Czas usługi wybrane przez Użytkownika spośród wyboru udostępnionego  na stronie: https://totwojczas.com.pl

 9. Usługi Serwisu: usługi opisane w pkt IV ust. 5 niniejszego Regulaminu;

 10. Użytkownik – osoba, która korzysta z Usług lub Usług Serwisu.

Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik bezpłatnie korzysta z Serwisu.

 2. Warunkiem korzystania z Usług Serwisu jest ukończenie przez Usługobiorcę 18. roku życia.

 3. Chwilą zawarcia Umowy Na Korzystanie Z Serwisu jest chwila faktycznego rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

 4. Umowa na Korzystanie Z Serwisu zostaje rozwiązana przez Użytkownika z chwilą faktycznego zaprzestania korzystania z Serwisu. Firma jest uprawnione do rozwiązania Umowy Na Korzystanie Z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszania przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu.

 5. Za pośrednictwem Serwisu, Firma  świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi:

  • informację o oferowanych usługach oraz Terapeutach/ Trenerach, ;

  • możliwość skierowania zapytania do Centrum za pośrednictwem znajdującego się w Serwisie formularza kontaktowego.

 6. W celu skierowania zapytania poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, celem udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości przesłanej za pomocą formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji z Użytkownikiem w tym przedmiocie.
  Skierowanie zapytania w tej formie wymaga wyraźnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych we wskazanym wyżej zakresie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody uniemożliwi Centrum udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika.
  Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przez siebie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie złożone w dowolnej formie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 7. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że:

  • jest pełnoletni i uprawniony do zawarcia Umowy Serwisu,

  • podane przez niego dane są prawdziwe oraz nie naruszają praw osób trzecich,

  • zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 8. Do Umowy Na Korzystanie z Serwisu ma zastosowanie pkt XI (Świadczenie usług drogą elektroniczną) ust. 3-7 niniejszego Regulaminu.

 9. Po spełnieniu świadczenia przez Centrum Użytkownik traci prawo odstąpienia od Umowy.

Umawianie konsultacji/Zawarcie Umowy

 1. Konsultację u specjalisty można umówić:

  • telefonicznie pod numerem: 798944333

  • wiadomością e-mail wysłaną na adres:kontakt@totwojczas.com.pl

  • za pomocą aplikacji Bookero:https://totwojczas.bookero.pl/, bądź przez stronę https://totwojczas.com.pl/rezerwacja/

 2. Po skierowaniu przez Użytkownika prośby o umówienie konsultacji, To Twój Czas uzgadnia z Użytkownikiem (telefonicznie, smsowo lub mailowo) termin oraz miejsce konsultacji, cenę konsultacji, a także który Specjalista będzie wykonywać usługę. To Twój Cza uzyskuje od Użytkownika prośbę o podanie pełnych danych do rejestracji, tj. imię i nazwisko, adres mail, numer telefonu, potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptację, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stosownie do Polityki Prywatności FIMRĘ, oraz potwierdzenie, że Użytkownik wie, że zamówienie usługi pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Świadczenie Usługi możliwe jest tylko w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. W razie odmowy akceptacji Regulaminu przyjmuje się, że Użytkownik odstąpił od Umowy. Po uzgodnieniu terminu i miejsca spotkania, a także po przydzieleniu Użytkownikowi Specjalisty, To Twój Cza potwierdza termin i miejsce konsultacji, jej cenę oraz wybór Terapeuty mailem. Z chwilą wysłania maila potwierdzającego pierwszą usługę przyjmuje się, że zostaje zawarta Umowa pomiędzy To Twój Cza a Użytkownikiem, która wiąże się z przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Przed sesją lub w ciągu trzech dni po każdej kolejnej Użytkownik zobowiązany jest do dokonania opłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem. Brak opłaty może skutkować natychmiastowym zerwaniem  umowy przez To Twój Cza, o czym Użytkownik zostanie poinformowany mailowo. Brak płatności za sesję i utrata terminu nie jest rozumiana jako wypowiedzenie umowy przez Użytkownika z To Twój Cza przez Użytkownika, w tym celu Użytkownik powinienem spełnić warunki postawione w pkt VII niniejszego Regulaminu.

 3. Rezerwacje za pomocą aplikacji Bookero dokonywane są przez mechanizm dostarczany przez podmiot trzeci: spółkę SAFI STUDIO Paweł Nowakowski z siedzibą w
  Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855
  Korzystanie z mechanizmu rezerwacji odbywa się na podstawie regulaminu Bookero, dostępnego na stronie https://www.bookero.pl/regulamin. W procesie rezerwacji Użytkownik zostanie poproszony przez Bookero o akceptację dokumentów prawnych Bookero. Bookero jest podmiotem niezależnym od
  To Twój Cza. To Twój Cza nie ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Bookero.

 4. Z chwilą wysłania maila potwierdzającego pierwszą sesję w To Twój Cza przyjmuje się, że zostaje zawarta Umowa pomiędzy To Twój Czaktóra wiąże się z przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Umówienie pierwszej sesji za pośrednictwem bookero wiąże się z obowiązkiem zapłaty za sesję. Brak opłaty za sesję oznacza, że sesja nie została umówiona. 

 5. Na konsultację może umówić się wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba dorosła może się umówić na sesję wyłączeni samodzielnie.

 6. To Twój Cza po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, może odmówić wykonania Usługi nieprawidłowo wybranej przez Użytkownika podczas rezerwacji online. W takim przypadku To Twój Cza  albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za odwołaną konsultację albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem i jest to możliwe, umówi inny termin lub rodzaj konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu konsultacji. Wiadomość mail z nowym terminem konsultacji wysłana do Użytkownika stanowi potwierdzenie nowego terminu konsultacji oraz zmiany umowy w tym zakresie.

 7. W razie, jeśli świadczenie Usługi ma się rozpocząć w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Centrum uzyskuje (utrwaloną na trwałym nośniku) zgodę Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia tych usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. W razie odmowy udzielenia zgody na co najmniej 48 godzin przed planowanym terminem konsultacji przyjmuje się, że Użytkownik odwołał uzgodnioną konsultację i odstąpił od Umowy. 

Płatność za konsultację

 1. Ceny usług świadczonych przez Płatność za konsultację

  1. Ceny usług świadczonych przez To Twój Czas określone są w cenniku dostępnym na stronie www.totwojczas.com.pl

  2. Przedpłata w wysokości 100% ceny za daną konsultację dokonywana jest przed każdą sesją. Dokonanie przedpłaty przed pierwszą sesją jest warunkiem koniecznym dla potwierdzenia terminu i miejsca konsultacji oraz tego, że konsultacja się odbędzie i że została zawarta umowa między To Twój Czas a użytkownikiem. Brak opłaty może skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy przez To Twój Czas, o czym Użytkownik zostanie poinformowany mailowo. Brak płatności za sesję i utrata terminu nie jest rozumiana jako wypowiedzenie umowy z To Twój Czas  przez Użytkownika, w tym celu Użytkownik powinienem spełnić warunki postawione w pkt VII niniejszego
   Regulaminu.

  3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, przedpłata winna zostać dokonana na rachunek bankowy Bank Pekao S.A 87 1240 1545 1111 0010 4883 2307 lub w ciągu 3 godzin od umówienia pierwszej konsultacji za pośrednictwem PayU, przelewy24 poprzez link z systemu bookero.

  4. Płatność za drugą i kolejną sesję odbywa się poprzez link wygenerowany z systemu bookero (PayU) w ciągu 5 dni i maksymalnie na dwa dni przed umówionym terminem bądź w ciągu 3 dni po sesji poprzez link do płatności dostępny na fakturze. Brak płatności może skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy przez To Twój Czas o czym Użytkownik zostanie poinformowany mailowo.Brak płatności za sesję i utrata terminu nie jest rozumiana jako wypowiedzenie umowy zTo Twój Czas przezUżytkownika, w tym celu Użytkownik powinienem spełnić warunki postawione w pkt VII niniejszego Regulaminu. Brak płatności za sesję może skutkować zablokowaniem możliwości korzystania z sesji do czasu uregulowania należności oraz utratą dotychczasowego terminu.

   

Odstąpienie od Umowy

 1. W przypadku Umowy zawartej z Użytkownikiem będącym konsumentem, tj. osobą fizyczną, która zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Użytkownik może od Umowy odstąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez konieczności podania przyczyny odstąpienia i bez jakichkolwiek kosztów. Przez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną, dla której zawarcie Umowy jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, a Umowa nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Odstąpienie od Umowy w terminie 14 dni następuje w sposób opisany w pkt IX (odwołanie terminu konsultacji) niniejszego Regulaminu, oraz może także nastąpić poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@totwojczas.com.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.Firma wykonało w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Firma utraci prawo odstąpienia od umowy. Użytkownik uzyskuje powyższą informację wraz z dostarczeniem mu niniejszego Regulaminu.

 3.  
 4. Firma  informuje, że w razie, jeśli Usługi zostały wykonane w całości lub części na wyraźne życzenie Użytkownika (utrwalone na trwałym nośniku) przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za tę część usług, która została świadczona przed odstąpieniem od Umowy. 

Wypowiedzenie Umowy

 1. Użytkownik
  może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie również po upływie 14 dni, przy czym w przypadku, gdy następuje to po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, albo jeśli świadczenie usług następuje przed upływem 14 dni na wyraźne życzenie Użytkownika, wzajemne rozliczenia odbywają się na zasadach określonych w pkt IX (odwołanie terminu konsultacji) niniejszego Regulaminu.

 2. Firma może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, przy czym w takim przypadku zwraca ono kwoty wpłacone przez Użytkownika za tę część usługi, która jeszcze nie została świadczona, wzajemne rozliczenia odbywają się na zasadach określonych w pkt IX (odwołanieterminu konsultacji) niniejszego Regulaminu.

IX. Odwołanie terminu konsultacji

 1. Użytkownik może odwołać konsultację telefonicznie pod numerem 798944333 lub wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontakt@totwojczas.com.pl najpóźniej na 48 godzin przed umówionym terminem konsultacji. W takim przypadku To Twój Czas albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za odwołaną konsultację, albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu konsultacji. Wiadomość mail z nowym terminem konsultacji wysłana
  do Użytkownika stanowi potwierdzenie nowego terminu konsultacji oraz zmiany umowy w tym zakresie.
 2. Odwołanie konsultacji przez Użytkownika, który zapisał się na pierwszą konsultację/sesję na mniej niż 48 godzin powoduje utratę terminu oraz przedpłaty dokonanej za odwołany termin, chyba że zachodzi wyjątkowy przypadek uzasadniony siłą wyższą. W takim przypadku To Twój Czas  albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za odwołaną konsultację albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu
  konsultacji. Wiadomość mail z nowym terminem konsultacji wysłana do Użytkownika stanowi potwierdzenie nowego terminu konsultacji oraz zmianyumowy w tym zakresie.

 3. Odwołanie konsultacji przez Użytkownika, który zapisał się na drugą lub kolejną konsultację/sesję na mniej niż 48 godzin przed umówionym terminem powoduje utratę terminu oraz konieczność pokrycia pełnego kosztu odwołanej sesji, chyba że zachodzi wyjątkowy przypadek uzasadniony siłą wyższą.

 4. W przypadku gdy konsultacja z umówionym Terapeutą nie może się odbyć w uzgodnionym terminie lub miejscu, z przyczyn, za które odpowiada To Twój Czas , To Twój Czas wedle wyboru Użytkownika:

  1. albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za taką konsultację i przyjmuje, że zostaje ona odwołana,

  2. albo,
   jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu konsultacji, 

  3. albo, jeżeli istnieje taka możliwość, zapewni odpowiednie zastępstwo innego specjalistą.  Wiadomość mail z nowym terminem lub miejscem konsultacji lub osobą terapeuty wysłana do Użytkownika stanowi potwierdzenie nowego terminu lub miejsca konsultacji lub terapeuty oraz zmiany umowy w tym zakresie.

 5. Wykupiona konsultacja/sesja przepada jeżeli Użytkownik nie zrealizuje spotkania w terminie 6 miesięcy od dnia wykupienia wizyty.

Spóźnienia

 1. Jedna konsultacja indywidualna trwa 55 minut, chyba że co innego zostanie indywidualnie uzgodnione z Użytkownikiem. 

 2. Jedna konsultacja partnerska trwa, w zależności od wybranego wariantu, 60 minut chyba że co innego zostanie indywidualnie uzgodnione z Użytkownikiem.  

 3. Konsultacja nie zostaje przedłużona, w przypadku gdy Użytkownik się spóźni. Spóźnienie z winy Użytkownika skraca czas sesji, chyba że terapeuta zarządzi inaczej.

 4. W przypadku, gdy Użytkownik spóźnia się na sesję, Terapeuta będzie oczekiwał na Użytkownika przez 20 minut trwania sesji, w przypadku dłuższego spóźnienia (powyżej 20 minut) Terapeuta ma prawo opuścić gabinet lub odejść od komputera i odmówić wykonania sesji. Taka sesja pozostaje sesją pełnopłatną – Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia pełnego kosztu sesji.

 5. W przypadku, gdy Terapeuta spóźni się na konsultację, przedłuży on spotkanie o czas spóźnienia lub zapewni, że kolejne spotkanie w zależności od dyspozycji Użytkownika zostanie wydłużone o czas spóźnienia.

 6. W przypadku, gdy Terapeuta odwoła sesję (w dowolnym terminie), termin nieodpłatnie dla Użytkownika przepada, a kolejne spotkanie odbędzie się w tym samym terminie (dzień i godzina) w kolejnym tygodniu.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Konsultacje mogą być udzielane za pośrednictwem Skype lub innego podobnego programu.

 2. Dumowy zawartej pomiędzy To Twój Vzas a Użytkownikiem, odnośnie konsultacj udzielonej drogą elektroniczną, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 3. W celu prawidłowego przeprowadzenia konsultacji drogą elektroniczną Użytkownik powinien dysponować urządzeniem i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

  • dostęp do sieci Internet;

  • zainstalowany i uaktualniony program antywirusowy;

  • włączoną obsługę Cookies i Java Script;

  • oprogramowanie umożliwiające korzystanie z aplikacji Skype lub innej służącej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a terapeutą;

  • urządzeniem wyposażonym w mikrofon oraz głośnik/słuchawki;

  • miejsce zapewniające zachowanie poufności oraz swobodę i komfort rozmowy

 4. To Twój Czas nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania programów zewnętrznych, przy pomocy których realizowane są konsultacje. Świadczenie usług może zostać utrudnione lub uniemożliwione w szczególności w razie zajścia takich okoliczności jak nienależyta jakość połączenia, uszkodzenie lub wada urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia lub jakiegokolwiek działania osób trzecich. To Twój Czas nie ponosi odpowiedzialność za takie okoliczności, Usługa taka jest pełnopłatna.

 5. Użytkownika obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania sesji. Podczas sesji Użytkownik powinien zadbać o poufność, w pomieszczeniu, w którym przebywa podczas sesji nie może znajdować się żadna osoba trzecia.

 6. Terapeuta może nagrywać sesje do celów szkoleniowych wyłącznie za pisemną zgodą Użytkownika.

 7. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia konsultacji od dnia ustania Umowy.

 2. Reklamacja może zostać przesłana drogą mailową na adres: kontakt@totwojczas.com.pl l

 3. Reklamacja powinna zawierać dokładne oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres mailowy i korespondencyjny) oraz dokładny opis okoliczności będących podstawą złożenia reklamacji.

 4. To Twój Czas rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, To Twój Czas powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 5. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na wskazany przez składającego reklamację adres e-mail lub na adres korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

 6. W przypadku uznania reklamacji Centrum dokona zwrotu części/całości ceny Usługi Użytkownikowi.

Spory

 1. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi Usługami jest sąd właściwy dla siedziby To Twój Czas, chyba że Umowa została zawarta z Użytkownikiem będącym konsumentem, w którym to przypadku sądem właściwym Jest sąd właściwości ogólnej.

 2. Szczegółowe informacje na temat możliwości dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania sporów i zasad dostępu do takich procedur dla Użytkowników zamieszkałych w Polsce są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na stronie: https://www.uokik.gov.p /pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Istnieje punkt kontaktowy przy Prezesie UOKiK (nr tel.: 22 55 60 333, adres e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest pomoc konsumentom w kwestiach związanych z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument ma następujące przykładowe możliwości wykorzystania procedur alternatywnego rozwiązywania sporów: 1) wniosek o rozwiązanie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 2) wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Inspektoratu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Centrum); 3) pomoc od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, których statutowe zadania obejmują ochronę konsumentów (w tym Federacji
  Konsumentów i Stowarzyszenia Konsumentów Polskich). Porad udziela się między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl i za pośrednictwem infolinii konsumenckiej pod numerem 801 440 220. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest internetowa platforma rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR). (więcej informacji na można znaleźć na stronie internetowej platformy lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).Wszelkie spory wynikłe z umowy podlegają jurysdykcji sądów powszechnych. Nie należy uznawać, że niniejsza umowa zawiera zapis na sąd polubowny. Centrum zastrzega sobie prawo do osobnego wyrażania zgody
  na alternatywne metody rozwiązywania sporów w odniesieniu do poszczególnych przypadków.

Dane osobowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz Cookies dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.totwojczas.com.pl

Niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana i weszła w życie w dniu: 30 maja 2023 o godzinie 09:50.